1. Bimsu - OPTION 2
2. Scampi
3. vothanhhai
4. Mekong@oz - Option 3 ( cho mk một ghế, nếu còn chỗ nha Apham. Cám ơn ).