style vintage đẹp lắm bác, hình như bác chụp = nikon à