Trở về Đạt Lạt một thoáng mơ
Bạn có cần không một chút nắng?
Sường mờ giăng đỉnh vào trời mới
Bỡ ngỡ hóa ra còn nhớ người :)