Wow, lần đầu mới biết Đà Lạt có một nơi bình yên và thơ mông như vậy, Chủ topic cho mình xin chi tiết địa điểm được không!