Anh Nikonian! Cho em hỏi cơ bản tí về focus chủ thể. Để bắt được cảm xúc VDV với khoảnh khắc nhanh như vậy thì việc chọn điểm focus trên máy như thế nào, sử dụng joystick để đổi điểm focus hay...