Anh Nikonian có thể chia sẻ cách chụp tấm hình ở trên cho mọi người tham khảo và thực hành nếu có cơ hội . Nhìn nó khá ấn tượng !!