Hehe, học phí chắc cũng một mớ rồi hé sư huynh, cố gắng lên, còn cả đống lens ở nhà kia mừ :))