Bác apham chụp hình đẹp quá! Nhìn cặp Tannoy nhìn là phê rồi!