Đợi em chụp hình rồi post góp vui với giáo chủ nhé.