bác làm màu da đẹp quá - có thể chia sẽ m cách làm màu da như bác k ? đang dau đầu vì cái màu da đây bác ak