được đấy! Bay ra Bắc chụp hình. Thế mà đó giờ không nghĩ ra nhỉ? Ở ngoài bắc nhiều phong cảnh đẹp hơn trong Nam