pro này phán 1 câu nghe nhức nách quá, như đinh đóng cột ấy