Mến gởi anh Apham & bác Xichlo
Hưởng ứng lời kêu gọi của BQT, về việc nên sử dụng tên thật, mà em cũng về VN òi, nay em xin BQT đổi nick tôi đang dùng:
- Nick đang dùng: Londoner
- Nick sẽ đổi...