bác chụp thế này thì khách hàng của bác chắc phải xếp hàng chờ .