Gửi các bác BQT : tôi xin được đổi tên nick là "Nikson" Tên nick củ là"SONTRINH" thấy kỳ quá vì lỡ đánh chử in hoa