thích cảnh chụp có nhiều con bồ câu đang bay gần quá