Danh sách nhận vé

1. Phạm Văn Hùng : 1 vé
2. Long Nguyen Ngoc : 2 vé
3. Le Hung : 2 vé
4. Bùi Đình Thu: 2 vé
5. Cường Cao Nguyễn em 1 vé
6. Nguyễn Hùng Minh Xin anh zai 1 vé nhé. Vô đứng quầy...