1. Phạm Văn Hùng : 1 vé
2. Long Nguyen Ngoc : 2 vé
3. Le Hung : 2 vé

Thanks