vậy chụp phong cảnh nên chọn filter nào để ãnh đẹp và dể chỉnh sữa ảnh sau này vậy Bạn