b chụp đẹp quá. Không biết là blend màu bằng app gì mà ra dc tone màu khá "film" thế ?