Đã đăng ký và đang hóng mấy anh đấu giá đóng góp chuơng trình ạ