Em thấy có 1 chú ý nhỏ khi đưa cho Lab rọi ảnh là khi profile của mình và profile của họ khác nhau thì có 1 bảng câu hỏi gồm 3 câu:
* leave as is (don't color manage)
*assign working .....(profile...