Em cũng thấy thread trên với 4 posts như bác 11002 đã nói.

http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=213726