Em cũng có đen và trắng. Dù thưa thớt, nhưng vẫn rất hối hả :)

https://live.staticflickr.com/65535/49733592433_b566c0b9c3_b.jpg