2 bác Dzolachit và Thang Le chụp đẹp quá, xem là muốn ăn rồi.