ảnh đẹp ,nếu em này ít bị CA hơn 85 F1.8 ,thì chọn em này thay cho 85 mm là lưa chọn hợp lý cho len chụp chân dung ít tiền .