em quen chụp len zoom, không biết giữa len zoom và len fix có khác nhau nhiều về cách chụp không, ngoài việc len fix phải zoom bằng... chân?