@sanho: Bác để vivid phải không? Cảm giác màu hơi dư.