Bác sanho hay thong dong bờ sông thủ thiêm dữ ha. Khu đó vắng người cẩn thận bác ơi.