Mình cũng đang dùng 60mm f2.8 với Body X-Pro1. Cảm nhận cá nhân chỉ có 2 chữ: Tuyệt vời