Theo mình biết, máy tốn thêm một thời gian dài để process là vì bạn đang bật chức năng Long Exposure NR (Noise Reduction), là chế độ Khử nhiễu khi phơi sáng.
Bạn có thể đọc thêm ở đây:...