Thầy Viện dạy bơi, điện thoại 01666303682 tư cách đạo đức kém.
Phụ huynh cần cân nhắc cho con học bơi Thầy Viện