Mình tình cờ thấy topic này ở ngoài trang chính vào trong forum nên mình mới đọc thử xem thế nào và mình chỉ viết một vài dòng để cho ai đọc topic suy nghĩ thử xem.

1. Đây là chụp kiếm tiền nghĩa...