Stick lại cho thằng E ngoài đó ứng tuyển, dạng này làm được, chỉ ngại mỗi khoản thoả thuận lương thì kỳ kèo thôi