Thank bác chủ tuy là lính mới mà góp thông tin mới bổ ích cho forum! :19:

Máy nào củng đẹp củng hay! Mại dzô! :)