Ditto that
Giá nó thì quá hiện đại
Em qua ngóng tin sô lỳ thôi