Shopee ok mà, người Việt mình đều tin tưởng nên họ mới bán hàng nhiều trên đấy