Sau khi các anh ở trên đã giải thích cho em nhất là các anh admin họ sê thấy được tất cả message của em cho dù em có delete đi (như ở trên) thì họ sẽ biết được nguyên nhân rõ ràng, anh muốn nói thêm...