Thích kiểu dáng em này nhưng cái giá thì không nhỏ!