bác kiếm con pentax-m 50 1.7 thì chụp chân dung tha hồ, con này thì hơi khó kiếm bác kiếm đỡ pentax-a 50 2.0 chụp cũng đẹp lắm