Chưa đúng rồi anh. Nếu anh chọn lưu ảnh theo giới hạn của GG thì sẽ không bị trừ dung lượng của 15gb kia, còn nếu chọn option lưu ảnh và video với kích thước gốc thì nó sẽ trừ dần cho đến khi xài hết...