e cũng thử xem thế nào
https://photos.app.goo.gl/x1W5UFQ6SxrXmAJE6

k được ảnh, thì ta thử gửi liên kết xem thế nào