Bác NQ 37 tuổi mà có con trai 40 tuổi, thì chắc chắn đây là con riêng của vợ?