@haibui: Cái thẻ đỏ thẻ vàng của bác haobui hay, XL sẽ coi để áp dung cho nhiều kiểu lộn xộn trên vnphoto.net.


Cá nhân em về việc tiếng teen thì thật tình XL thấy đúng là cần phải có giới hạn...