Bác có lộn không? XE1 đang rao bán tầm có 9 triệu à.