Wow, tấm này đẹp quá anh Trí ơi, sắc độ và độ soft rất đặc biệt.