Máy cùi giao lưu với các bác:
https://live.staticflickr.com/65535/48400803027_5755163206_k.jpg26670353676_f8c65630b3_o (1) by Bruce Long, on Flickr