Không biết con này và 80-200 của Nikon thì con nào ngon nhỉ?