Hic. mơ 1 lần đc ra hà nội để chụp những tác phẩm như vầy :(( Backgound đẹp thật. hjc