Thích style của JA quá đi mất. Chắc chắn sẽ làm một chuyến ra HN, lúc đó nhờ bác nhé ;-)